سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

طرح درس تئوری توالی عملیات

طرح درس تئوری توالی عملیات
در طرح درس تئوری توالی عملیات، مبحث مدل‌سازی عدد صحیح تشریح شده است. در این طرح درس، مدل‌سازی عدد صحیح برای سه نوع اصلی مسائل در تئوری توالی عملیات، شامل مدل‌سازی عدد صحیح برای Single Machine، مدل‌سازی عدد صحیح برای Permutation Flow Shop و مدل‌سازی عدد صحیح برای Job Shop بیان شده است.

مدل‌سازی عدد صحیح در تئوری توالی عملیات شامل سه موضوع اساسی زیر است:

  • مدل‌سازی عدد صحیح برای Single Machine
  • مدل‌سازی عدد صحیح برای Permutation Flow Shop
  • مدل‌سازی عدد صحیح برای Job Shop

منابع اصلی طرح درس به شرح زیر می‌باشند:

BAKER, K. R. 1974. Introduction to sequencing and scheduling, John Wiley & Sons.

FRENCH, S. 1982. Sequencing and scheduling: An Introduction to the Mathematics of the Job-shop.

PINEDO, M. L. 2008. Scheduling: Theory, Algorithms, and systems. New York, NY: Springer.


0 نظر

ارسال پیام

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار

سیکا؛ سامانه یکپارچه کسب و کار سیکا؛ سایه‌سار کسب و کار شما

با تایید این پیام، با سیاست حفظ حریم خصوصی و استفاده از کوکی های ما موافقت می کنید.